Regulamin działania serwisu internetowego kacdoktor.pl

 • § 1 Podstawowe informacje o Serwisie
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego kacdoktor.pl.
 • 2. Operatorem Serwisu jest KACDOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744112, posiadająca REGON: 380968218, NIP: 1132980622, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • 3. Serwis jest dostępny pod adresem internetowym www.kacdoktor.pl.
 • 4. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • § 2 Słowniczek pojęć

Na potrzeby niniejszego Regulaminu działania serwisu internetowej kacdoktor.pl:

 • 1. Dane Osobowe – oznaczają dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych, stanowiące zestaw informacji o osobie fizycznej, który pozwala na jej zidentyfikowanie;
 • 2. Numer Kontaktowy – oznacza numer telefonu wskazany w Serwisie jako numer umożliwiający bezpośredni kontakt telefoniczny z Operatorem w celu uzyskania informacji o przedmiocie działalności i usługach świadczonych przez Operatora oraz umówienia terminu realizacji usługi świadczonej przez Operatora;
 • 3. Operator – oznacza KACDOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000744112, posiadająca REGON: 380968218, NIP: 1132980622, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych);
 • 4. Regulamin – oznacza Regulamin działania serwisu internetowego kacdoktor.pl, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu;
 • 5. Serwis - oznacza serwisu działający pod adresem internetowym www.kacdoktor.pl;
 • 6. Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzającą Serwis i korzystającą z jego zasobów, za pośrednictwem sieci Internet.
 • § 3 Zasady działania Serwisu
 • 1. W ramach Serwisu dla Użytkowników dostępne są następujące funkcjonalności:
  • 1) możliwość uzyskania informacji na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Operatora;
  • 2) możliwość przekierowania połączenia telefonicznego z Serwisu na urządzenie mobilne przy użyciu numeru telefonu wskazanego w Serwisie jako Numer Kontaktowy.
 • 2. Użytkownik jest świadom i akceptuje fakt, że treści opublikowane na stronach Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny. Aby uzyskać więcej szczegółów na temat przedmiotu działalności oraz usług świadczonych przez Operatora należy skontaktować się z Operatorem przy użyciu Numeru Kontaktowego.
 • 3. Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą być uznawane za jakiekolwiek rekomendacje, nie można ich również traktować jako jakiejkolwiek formy doradztwa. Informacje zamieszczone w Serwisie internetowym Operatora nie stanowią oferty świadczenia usług lub oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów przez Operatora.
 • § 4 Świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 1. Operator jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
 • 2. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 3. Operator udostępnia Użytkownikom usługę polegającą na korzystaniu z udostępnionych w ramach Serwisu funkcjonalności.
 • 4. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Operator, Użytkownik musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  • 1) w przypadku korzystania z funkcjonalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu - komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScipt oraz połączenie z siecią Internet,
  • 2) w przypadku korzystania z funkcjonalności, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszego Regulaminu - poprawnie skonfigurowane urządzenie mobilne, z włączoną obsługą plików „cookies”, JavaScript oraz z dostępem do transmisji danych i sieci komórkowej.
 • 5. Operator zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Operator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Operator ma prawo powiadomić o nich Użytkowników poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na stronie internetowej.
 • 6. Zgoda Użytkownika na korzystanie z usług objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną świadczonych w oparciu o niniejszy Regulamin dokonuje się na podstawie prośby Użytkownika o usunięcie jego danych. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku Użytkownika, Operator usuwa Dane Osobowe Użytkownika z bazy danych Operatora, o ile takie dane zostały zapisane.
 • 7. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio § 6 niniejszego Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
 • 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • § 5 Prawa własności intelektualnej
 • 1. Operatorowi przysługują wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie, do treści zamieszczonych w Serwisie.
 • 2. Zawartość Serwisu nie może być zwielokrotniana, rozpowszechniana ani publikowana w innych celach niż na dozwolony użytek prywatny.
 • 3. Użytkownik ma prawo przeglądać Serwis na swoim komputerze, urządzeniu mobilnym lub drukować fragmenty tych stron wyłącznie dla użytku osobistego, a nie w celu rozpowszechniania lub redystrybucji, chyba że Operator wyrazi na to pisemną zgodę.
 • 4. Poszczególne dokumenty zamieszczone w Serwisie mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym w tych dokumentach.
 • 5. Wszelkie działania naruszające prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej Operatora są zabronione.
 • 6. Nazwy produktów związanych z przedmiotem działalności oraz usługami świadczonymi przez Operatora są nazwami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi.
 • 7. Wszystkie użyte w niniejszym Serwisie znaki towarowe lub nazwy firmowe podmiotów trzecich należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Dostępu Użytkownika do Serwisu Operatora nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w Serwisie internetowym bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora lub innego właściciela takich znaków.
 • § 6 Reklamacje
 • 1. Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres: KACDOKTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie, ul. Krochmalna 32a, 00-864 Warszawa, z dopiskiem, że reklamacja dotyczy „Serwisu kacdoktor.pl” lub na adres poczty elektronicznej info@kacdoktor.pl.
 • 2. Reklamacja powinna obejmować:
  • 1) imię i nazwisko zgłaszającego reklamację;
  • 2) adres zamieszkania zgłaszającego reklamację i adres poczty elektronicznej;
  • 3) dokładny opis zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia;
  • 4) wskazanie żądań zgłaszającego reklamację.
 • 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie z listem reklamacyjnym, a w przypadku reklamacji zgłoszonej na adres poczty elektronicznej – data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • 4. Operator nie rozpatrzy reklamacji, jeżeli zgłaszający nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 2 oraz nie zachował terminu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 • 5. Operator rozpatruje reklamacje w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Po wyczerpaniu postepowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Operatora.
 • 6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Operator.
 • § 7 Postanowienia końcowe
 • 1. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w celu zapewnienia jego aktualności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana Regulaminu prywatności może wynikać również ze zmian technologii, sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzanych danych osobowych Użytkowników.
 • 2. Zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@kacdoktor.pl.
 • 3. Ostanie zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone w dniu 9 grudnia 2019 r.
Umów wizytę domową, niedługo przyjedziemy. 24h / 7 dni w tygodniu. Zadzwoń: 511 833 844