REGULAMIN KONKURSU „ŻYJESZ?!”

 • §1. Postanowienia wstępne
 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w konkursie „Żyjesz?!” (dalej „Konkurs”) oraz zasady jego przebiegu i postępowanie reklamacyjne (dalej: „Regulamin”).
 • 2. Organizatorem Konkursu jest Kacdoktor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą: 00-864 Warszawa, ul. Krochmalna 32a/U2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744112, NIP 1132980622, REGON 380968218
  • a. Adres do korespondencji w sprawach związanych z Konkursem: 00-864 Warszawa, ul. Krochmalna 32a/U2
  • b. Email: kontakt@kacdoktor.pl
 • 3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator, Kacdoktor Spółka z o.o. ul. Krochmalna 32a/U2, 00-864 Warszawa, NIP: 1132980622 , REGON: 380968218.
 • 4. Konkurs nie jest w żaden sposób wspierany, sponsorowany, organizowany czy powiązany z serwisem Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs, a wszelkie pytania, komentarze i reklamacje powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.
 • §2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa
 • 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 07.01.2022 roku i trwa do dnia 21.01.2022 roku.
 • 2. Publiczne ogłoszenie wyników odbywa najpóźniej do dnia 26.01.2022 roku
 • 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, właściwego przebiegu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział – w tym Zwycięzców, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. W skład Komisji wejdą 3 osoby wytypowane przez Organizatora.
 • §3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie
 • 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
  • 1.1. Posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • 1.2. jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • 1.3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem
  • 1.4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
  • 1.5. wykonała Zadanie Konkursowe.
 • 2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1.1-1.5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
 • 3. Warunkiem uczestnictwa, jest akceptacja niniejszego Regulaminu, a udział w Konkursie i udostępnianie danych na potrzebę Konkursu jest dobrowolne.
 • 4. Do Konkursu należy zgłaszać się osobiście – niedozwolonym jest zakładanie fikcyjnych kont na potrzebę uczestnictwa w Konkursie lub posiłkowanie się danymi i kontami osób trzecich. Dane na osobistym profilu serwisu Instagram muszą być zgodne z rzeczywistością.
 • §4. Zasady Konkursu i jego przebieg.
 • 1. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, w serwisie Instagram na profilu Organizatora pod adresem https://www.instagram.com/kacdoktor/
 • 2. Zadanie Konkursowe polega na:
  • 2.1 udostępnieniu zrzutu ekranu przedstawiającego dialog w formie relacji w serwisie Instagram, z kreatywną odpowiedzią na pytanie: "Żyjesz?".
  • 2.2 Oznaczeniu w relacji na Instagramie profilu Organizatora (@kacdoktor)
  • 2.4 Dołączęniu do grupy obserwujących profil Organizatora na Intagramie (@kacdoktor)
 • 3. Udział w Konkursie biorą wyłącznie relacje (instastory) co do których Uczestnik wykazuje prawa autorskie, relacje związane z tematyką Konkursu, nie zawierające treści łamiących prawo, nie naruszające dobrych obyczajów i godności innych osób.
 • 4. Celem zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, Organizator wybierze 3 zdaniem komisji konkursowej najciekawsze relacje (instastory) i nagrodzi ich autorów.
 • 5. Uczestnik konkursu biorąc udział w konkursie wyraża zgodę na udostępnienie przez Organizatora zrzutu jego ekranu w mediach społecznościowych organizatora.
 • 6. Administratorzy profilu kacdoktor mają obowiązek usuwać komentarze/wpisy naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.
 • 7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Instagram do maksymalnie 5 ( pięciu) dni od zakończenia Konkursu.
 • §5. Nagrody w Konkursie
 • 1. Nagrodami w Konkursie „Żyjesz?!” organizowanym przez KacDoktor, są trzy vouchery o łącznej wartości 6000 (sześć tysięcy) złotych do wykorzystania na terenie Warszawy na usługi oferowane przez organizatora konkursu, 3 bezpieczne powroty z imprezy na terenie Warszawy samochodem będącym własnością organizatora konkursu, trzy bluzy, trzy pary skarpet oraz trzy maseczki Airinum Urban Mask 2.0.
 • 2. Vouchery są ważne 3 (trzy) m-cę od daty wystawienia.
 • 3. Wartość pojedynczego vouchera wynosi 2 000zł. (dwa tysiące złotych)
 • 4. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w prywatnych wiadomościach na portalu Instagram wysłanych z oficjalnego profilu KacDoktor. Warunkiem otrzymania nagród jest przesłanie do dnia 31.01.2022 roku wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy, adres e-mail oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość).
 • 5. W przypadku podania nieprawidłowych danych lub niewypełnienie obowiązków z §5., pkt. 4 Laureat traci prawo do Nagrody.
 • 6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru zwycięzców.
 • 7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wycinek korespondencji Uczestnika Konkursu oraz osoby trzeciej i wyrażają oni zgodę na rozpowszechnianie ich wizerunków do celów związanych z Konkursem. W tym przypadku, Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, a Uczestnik biorąc udział w Konkursie oświadcza, iż udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki KacDoktor w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej). Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich.
 • 8. Prawo do Nagrody nie może zostać przeniesione na inne osoby. Nie można również uzyskać wypłacenia równowartości Nagrody. W przypadku rezygnacji Laureata z Nagrody, Organizator ma prawo przekazać ją innemu Uczestnikowi biorącemu udział w Konkursie.
 • § 6. Dane osobowe uczestników Konkursu
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kacdoktor Spółka z o.o, ul. Krochmalna 32a/U2, 00-864 Warszawa, adres e-mail: kontakt@kacdoktor.pl NIP: 113 29 80 622, REGON: 380968218. Dane osobowe są przetwarzane w zakresie nazwy profilu na portalu Instagram, imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz adresu korespondencyjnego, wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Konkursu, tj. w celach związanych z prawem danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z przepisami obowiązującej w Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2002 roku, numer 101, pozycja 926, z późniejszymi zmianami), a od 25 maja 2018 r. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu okresu możliwości wnoszenia reklamacji. Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych Organizatorowi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celach związanych z realizacją niniejszego Konkursu (uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Konkursu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej) i na czas niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych celów. Udział w Konkursie jest dobrowolny, natomiast przekazanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z Konkursem, ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia swoich danych, oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • § 7. Postanowienia końcowe
 • 1. Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://www.kacdoktor.pl/regulamin-konkursu-zyjesz-instagram
 • 2. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się w serwisie Instagram. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
 • 3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: kontakt@kacdoktor.pl. Organizator ma obowiązek odnieść się do nich w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.